تشخیص هویت مبتنی بر توکن

تشخیص هویت مبتنی بر توکن Token-based authentication

در تشخیص هویت مبتنی بر توکن ها هر درخواست به سرور همراه با توکن برای احراز هویت هست در مقابل احراز هویت مبتنی بر کوکی ها برای ردیابی، سشن احراز هویت شده باید هم در سرور و هم سمت کلاینت نگهداری شه